S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Volejte  606 177 995          

KONTAKTY

Roman Svoboda
Těšany 253
664 54 Těšany
tel: +420 606 177 995
info(a)modales.cz

ZBOŽÍ V AKCI


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Provozovatele Roman Svoboda
se sídlem Těšany 253, 664 54 Těšany
identifikační číslo: 665 867 39
pro prodej zboţí prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.modales-reklamnitextil.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Roman Svoboda, se sídlem Těšany 253, 664 54 Těšany, identifikační číslo: 66586739, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.modales-reklamnitextil.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboţí od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jeţ jedná při objednávání zboţí v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je moţné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek můţe prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce můţe kupující přistupovat do svého uţivatelského rozhraní. Ze svého uţivatelského rozhraní můţe kupující provádět objednávání zboţí (dále jen „uživatelský účet“). V případě, ţe to webové rozhraní obchodu umoţňuje, můţe kupující provádět objednávání zboţí téţ bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboţí je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uţivatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uţivatelském účtu a při objednávání zboţí jsou prodávajícím povaţovány za správné.
2.3. Přístup k uţivatelskému účtu je zabezpečen uţivatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uţivatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umoţnit vyuţívání uţivatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající můţe zrušit uţivatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uţivatelský účet déle neţ 10 roků nevyuţívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, ţe uţivatelský účet nemusí být dostupný nepřetrţitě, a to zejména s ohledem na nutnou údrţbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údrţbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboţí umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboţí. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepouţije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboţí, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboţí. Ceny zboţí jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboţí zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena moţnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboţí. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboţí uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboţí doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboţí vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboţí (objednávané zboţí „vloţí“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboţí, údaje o poţadovaném způsobu doručení objednávaného zboţí a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboţí (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umoţněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vloţil, a to i s ohledem na moţnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím povaţovány za správné.
3.6. Odeslání objednávky se povaţuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboţí, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, ţe se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
3.7. Prodávající neprodleně po obdrţení objednávky toto obdrţení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uţivatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.8. Prodávající je vţdy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (mnoţství zboţí, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) poţádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jeţ je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.11. V případě, ţe některý z poţadavků uvedených v objednávce nemůţe prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením moţných variant objednávky a vyţádá si stanovisko kupujícího.
3.12. Pozměněná nabídka se povaţuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena aţ akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
3.13. Kupující souhlasí s pouţitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při pouţití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemţ tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboţí a případné náklady spojené s dodáním zboţí dle kupní smlouvy můţe kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 158 478 733 / 0300,
vedený u společnosti Poštovní spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboţí ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboţí.
4.3. Prodávající nepoţaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboţí předem.
4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboţí. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboţí společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamţikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, ţe ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), poţadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboţí kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepouţije.
4.7. Případné slevy z ceny zboţí poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboţí a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, ţe dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
5.1.1. o dodávce zboţí, jehoţ cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuţ můţe dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jeţ mohou být dodány aţ po uplynutí třiceti dnů a jejichţ cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
5.1.3. o dodávce zboţí, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
5.1.4. o dodávce zboţí, které podléhá rychlé zkáze, jakoţ i zboţí, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboţím,
5.1.5. o dodávce zboţí v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není moţné vrátit,
5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, ţe v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboţí, přičemţ v případě, ţe předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboţí nebo dodání několika částí, běţí tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboţí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy můţe kupující vyuţit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenţ tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy můţe kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Formulář pro odstopení od kupní smlouvy
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboţí musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboţí prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboţí nemůţe být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněţní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéţ oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiţ při vrácení zboţí kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněţní prostředky kupujícímu dříve, neţ mu kupující zboţí vrátí nebo prokáţe, ţe zboţí prodávajícímu odeslal.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboţí je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí zboţí kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zboţím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, ţe dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zboţím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, ţe je způsob dopravy smluven na základě zvláštního poţadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboţí na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboţí při dodání.
6.3. V případě, ţe je z důvodů na straně kupujícího nutno zboţí doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, neţ bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboţí, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboţí od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboţí a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboţí mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 aţ 1925, § 2099 aţ 2117 a § 2161 aţ 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, ţe zboţí při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, ţe v době, kdy kupující zboţí převzal:
7.2.1. má zboţí vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboţí a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboţí hodí k účelu, který pro jeho pouţití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboţí tohoto druhu obvykle pouţívá,
7.2.3. zboţí odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboţí v odpovídajícím mnoţství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboţí vyhovuje poţadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepouţijí u zboţí prodávaného za niţší cenu na vadu, pro kterou byla niţší cena ujednána, na opotřebení zboţí způsobené jeho obvyklým uţíváním, u pouţitého zboţí na vadu odpovídající míře pouţívání nebo opotřebení, kterou zboţí mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboţí.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, ţe zboţí bylo vadné jiţ při převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níţ je přijetí reklamace moţné s ohledem na sortiment prodávaného zboţí, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamţik uplatnění reklamace se povaţuje okamţik, kdy prodávající obdrţel od kupujícího reklamované zboţí.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady můţe upravit reklamační řád prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboţí zaplacením celé kupní ceny zboţí.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán ţádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stíţností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stíţnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je moţné vyuţít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboţí na základě ţivnostenského oprávnění. Ţivnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný ţivnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodrţováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zboţím, sluţbami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, ţe je nákup na webové stránce moţné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniţ by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, můţe kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu můţe být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah zaloţený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, ţe vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehoţ smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibliţuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyţadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Těšany 253, 664 54 Těšany, adresa elektronické pošty info@modales.cz, telefon 606 177 995.
V Těšanech dne 24.5.2018

MmVmZ